Tổng quan

Tổng quan

Đầu mục Next page

Giới thiệu

“Cổng thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất“ do eKGIS xây dựng nhằm mục đích ứng dụng GIS vào công tác quản lý và hỗ trợ việc cung cấp công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn thành phố dễ dang tiếp cận được thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua môi trường mạng internet.

Tài liệu này hướng dẫn người dùng khai thác các chức năng sau:

- Cách trích xuất sơ đồ vị trí (trong bản đồ trích xuất thông tin)

- Khai thác thông tin trên bản đồ quy hoạch, bản đồ hiện trạng, bản đồ so sánh, bản đồ biến động và bản đồ dự án.

Giải thích từ viết tắt và thuật ngữ

STT

Thuật ngữ và từ viết tắt

Ý nghĩa

1.

QTHT

Quản trị hệ thống

2.

CSDL

Cơ sở dữ liệu

3.

CNTT

Công nghệ thông tin

4.

QHSDĐ

Quy hoạch sử dụng đất

5.

SDĐ

Sử dụng đất

Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt, nhập địa chỉ truy cập trên trình duyệt, giao diện trang chủ sẽ được hiển thị, người dùng đăng nhập vào tài khoản được cấp. Hệ thống sẽ hiển thị trang chủ như sau: